DISCLAIMER
  
Website
 
Deze disclaimer is van toepassing op de website www.hooper.nl van Hooper Architects te Oosterhout.  Door deze internetsite te raadplegen verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.  De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hooper Architects streeft ernaar u juiste en actuele informatie te verstrekken. Toch kan Hooper Architects niet garanderen dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig en / of actueel is. Hooper Architects behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s en foto's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hooper Architects. Hooper Architects heeft het onbeperkte recht alle informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.    
 
Email
 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt is gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan en wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Hooper Architects staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Hooper Architects is niet verantwoordelijk voor schade of virussen, die door dit bericht wordt toe- cq overgebracht.    
 
 

Privacy statement

Architektenburo Hooper B.V. (“Hooper Architects”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hooper Architects gaat met alle persoonsgegevens op een verantwoordelijke wijze om, zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hieronder verder wordt toegelicht.

1.    Persoonsgegevens

Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, verwerkt Hooper Architects mogelijk de volgende gegevens van u:

 

  • Contactgegevens (zoals uw naam, namen van uw werknemers, adres, e-mailadres en telefoonnummer);
  • Financiële gegevens noodzakelijk voor het verwerken van betalingen;
  • Contractuele gegevens;
  • Correspondentie zoals e-mails.

 

2.    Doel van de verwerking en juridische grondslag

A.    Klantadministratie: Hooper Architects verwerkt uw persoonsgegevens voor de registratie en administratie van uw bedrijf in haar klantenbestand en het leveren van haar diensten aan uw bedrijf;

B.    Financiële administratie: Hooper Architects verwerkt uw persoonsgegevens voor de administratie van betalingen tussen uw bedrijf en Hooper Architects;

C.    Correspondentie: Hooper Architects verwerkt uw persoonsgegevens om met uw bedrijf te kunnen corresponderen;

D.   Voldoen wettelijke verplichting: Hooper Architects verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan Hooper Architects onderworpen is.

Met het oog op de uitvoering van de activiteiten A tot en met C vertrouwt Hooper Architects op de juridische grondslag dat het verwerken van uw persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen uw bedrijf en Hooper Architects.

Met het oog op de uitvoering van activiteit D vertrouwt Hooper Architects op de juridische grondslag dat het verwerken van uw persoonlijke gegevens nodig is voor ons om te voldoen aan juridische verplichtingen waar Hooper Architects aan onderworpen is.

3.    Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen bewaard blijven voor zolang het nog nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wet. We streven ernaar de hoeveelheid persoonsgegevens die we van u verzamelen en behouden te minimaliseren en alleen persoonlijke gegevens die passend, relevant en niet excessief zijn te verzamelen en te behouden.  We zullen uw persoonsgegevens alleen voor een ander of nieuw doeleinde gebruiken als Hooper Architects daar een wettelijke reden voor heeft en consistent met de geldende wet.

4.    Gegevens delen met derden

Voor een goede bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat persoonsgegevens worden gedeeld met derden. Wanneer wij de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden, verplichten we deze partijen tot het beschermen van uw persoonsgegevens met gepaste beveiligingsmaatregelen en verbieden wij hen uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Als u meer informatie wenst te ontvangen over deze derden kunt u contact opnemen met admin@hooper.nl.

5.    Gegevens beveiligen

Hooper Architects heeft passende maatregelen genomen om vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens te voorkomen.

6.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hooper Architects. U kunt uw verzoek daartoe sturen naar admin@hooper.nl. Hooper Architects zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

7.    Cookies

Hooper Architects maakt op haar website gebruikt technische en functionele cookies. Een cookies is een klein tekstbestand dat bij het uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Hooper Architects gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en houden het surfgedrag van bezoekers bij. Hooper Architects kan met deze cookies haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Hooper Architects is niet verantwoordelijk voor cookies die geplaatst worden door websites waarnaar is doorgeklikt vanuit haar website.

8.    Vragen of klachten

Hooper Architects zal ontvankelijk zijn voor vragen of verzoeken die worden gemaakt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde contact opnemen met admin@hooper.nl. Alle vragen en klachten die gemeld worden zullen onderzocht worden. Hooper Architects zal proberen alle klachten en vragen in overeenstemming met het interne beleid op te lossen. U hebt het recht contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens voor vragen en klachten. 


   
follow us on facebook | twitter | linkedin
 
2 Titel Twitter bericht
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
3 Titel Twitter bericht
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
5 Titel Twitter bericht
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
5 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
5 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
5 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
5 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
5 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
6 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
9 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
10 dagen | Euroguidance
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
13 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Int_Agentschap: NL-VL seminar Draagvlak voor ToI- en PS-projecten. Inschrijving voor lopende projecten is open: http://t.co/0Bp9Omn
15 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Int_Agentschap: Deadlines call #LLP #ldvprojects different than last year TOI 2/2, Mob 3/2, PS 21/2 http://ow.ly/6aqEn
15 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Int_Agentschap: For all of you returning from holidays: Call for proposals #LLP http://ow.ly/6aqol
16 dagen | Euroguidance
Lifelong_guidance_across_Europe_